NL / FR

TOOLTECH bvba/sprl
Gereedschappen & toebehoren
Tel.: +32(0)2.256.09.08
Fax.: +32(0)15.77.01.25. info@tooltech.be

Voorstelling
Producten
  - TERSA (original swiss made)
  - HOFFMANN SCHWALBE
  - BOOLE & PARTNERS
  - ALBINKRAUS
  - GOLIATH
  - SELECT
  - LOEWER
  - GÖTZINGER
  - R.BECK
  - KRÜSI
  - VOTECS
  - DUIN
  - WSEblade
  - SCHUURMATERIALEN
  - TOEBEHOREN
  - WEBSHOP
   
  Inschrijving DEMO PolyBoard IV (advertentie Close-Up)
2de hands
Contact

 

Wie zijn wij??

Wij zijn een klein flexibel-team, zo kunnen wij zeer snel de klanten helpen eventueel met specifieke oplossingen.

Wij zijn reeds meer dan 20 jaar actief in de hout-bewerkingsmachines.

Onze hoofdzetel is gevestigd in Waterloo.

Tooltech BVBA/SPRL

Jean-Jacques Leclercq

Tél.: +32 (0) 2.256.09.08.
Fax.: +32 (0) 15.77.01.25.
GSM.: +32 (0) 478.382.296.

Website: www.tooltech.be
E-mail.: info@tooltech.be

Klik op "inschrijven" voor het bekomen van de GRATIS nieuwsbrief van Tooltech bvba/sprl

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. De verkoopsvoorwaarden die thans worden vermeld vervangen alle vroegere voorwaarden die werden vastgesteld, zeIfs indien zij ontstaan zijn uit de bestaande handelsrelaties: tevens zullen deze voorwaarden voorrang krijgen op deze van de koper of medecontractant tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand andersluidend werd bedongen.
2 De verzending van onze goederen geschiedt op risico van de koper.
3. Leveringtermijnen zijn indicatief medegedeeld, zelfs in geval van vermelding op de bestelbon, en kunnen geenszins oorzaak zijn van annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de koper tenzij een uiterste leveringsdatum uitdrukkelijk als voorwaarde op de bestelbon is vermeld in welk geval de levering geacht wordt geschied te zijn op de datum van verzending door de verkoper . Vertr agingen in verzending kunnen als dusdanig nooit aanleiding zijn tot annulatie verbreking of schadevergoeding.
4. EIk protest dient te gebeuren binnen de zeven dagen na fakturatiedatum of levering en dit steeds per aangetekende brief, zoniet wordt dit voor niet bestaand gehouden.
5. Eventuele annulaties kunnen slechts als rechtsgeldig worden beschouwd als zij schriftelijk door de BVBA TOOLTECH worden bevestigd.
6. Overeenkomsten met onze vertegenwoordigers of voortverkopers kunnen slechts rechtsgevolgen teweegbrengen indien zij door de BVBA TOOLTECH schriftelijk worden bevestigd (eventueel door specifieke v ermelding op de nadien verzonden factuur).
7 Facturen zijn kontant betaalbaar behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur; alsdan wordt deze afwijkende betaaltermijn enkel op de faktuur in kwestie toegepast en niet veralgemeend voor de toekomst.
8. Ingeval van laattijdige betaling worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling.
Tevens zal dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 € en een verwijlintrest van 12% op de factuursom worden aange rekend, eventueel verhoogd met de kosten van aanmaning, wisselprotest, bankkosten enz.
9. Geleverde en gefaktureerde goederen blijven eigendom van de BVBA TOOLTECH tot volledige betaling, zodat de koper de nodige maatregelen zal treffen om te allen tijde op zijn kosten deze goederen te kunnen teruggeven aan de BVBA TOOLTECH (ook ingeval van gerechtelijk beslag, faling of doorverkoop). Zo wordt de BVBA TOOLTECH het recht voorbehouden zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen op kosten van de koper te laten terughalen zolang zij niet integraal zijn betaald. De kosten van terughaling zullen invorderbaar zijn samen met de schadevergoeding, de interesten. De BVBA TOOLTECH kan evenwel tot dergelijke terugneming niet worden gedwongen door de koper.
10. Elke betwisting zal uitsluitend voor de rechtbanken van Nijvel dwz. het Vredegerecht van het Eerste Kanton, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel worden gebracht, gezien alle overeenkomsten geacht worden te zijn aangegaan op onze maatschappelijke zetel en daar dienen ten uitvoer te worden gebracht.
11. BVBA TOOLTECH kan geen verantwoordelijkheid nemen omtrent de software. In geen geval kan BVBA TOOLTECH verantwoordelijjk gesteld worden voor directe of indirecte schade door het gebruik van de software.